Начало Форум Jaguar-BG Forum Говорилня Тест на вакум системата описание

Jaguar

Monday
Mar 18th
Потребителско име:
Парола:
Запомни ме

Мнения, препоръки и забележки

ТЕМА: Тест на вакум системата описание

  • Страница:
  • 1

#18353 03 Апр 2018 08:04 Тест на вакум системата описание

ИЗКЛЮЧЕН

Профи

Мнения: 228

Благодарности 14

Карма: 1

Днес се рових в Workshop manuala и случайно попаднах на това описание как се тества вакум системата на 2.5 и 3.0 литровия мотор. Много хора имат съмнение, че там имат проблем така, че предполагам ще е полезно. Самото описание се намира на страници 490 и 491 от ПДфа

копирам го и тук :

Intake Manifold Vacuum Test
Bring the engine to normal operating temperature. Connect a vacuum gauge or equivalent to the intake manifold. Run the engine at the
specified idle speed.
The vacuum gauge should read between 51-74 kPa (15-22 in-Hg) depending upon the engine condition and the altitude at which the test is
performed. Subtract 4.0193 kPa (1 in-Hg) from the specified reading for every 304.8 m (1,000 feet) of elevation above sea level.
The reading should be steady. As necessary, adjust the gauge damper control (where used) if the needle is fluttering rapidly. Adjust the
damper until the needle moves easily without excessive flutter.
Interpreting Vacuum Gauge Readings
A careful study of the vacuum gauge reading while the engine is idling will help pinpoint trouble areas. Always conduct other appropriate
tests before arriving at a final diagnostic decision. Vacuum gauge readings, although helpful, must be interpreted carefully.
Most vacuum gauges have a normal band indicated on the gauge face.
The following are potential gauge readings. Some are normal; others should be investigated further.

1. NORMAL READING: Needle between 51-74 kPa (15-22 in-Hg) and holding steady.
2. NORMAL READING DURING RAPID ACCELERATION : When the engine is rapidly accelerated (dotted needle), the needle will drop
to a low (not to zero) reading. When the throttle is suddenly released, the needle will snap back up to a higher than normal figure.
3. NORMAL FOR HIGH-LIFT CAMSHAFT WITH LARGE OVERLAP: The needle will register as low as 51 kPa (15 in-Hg) but will be
relatively steady. Some oscillation is normal.
4. WORN RINGS OR DILUTED OIL: When the engine is accelerated (dotted needle), the needle drops to 0 kPa (0 in-Hg). Upon
deceleration, the needle runs slightly above 74 kPa (22 in-Hg).
5. STICKING VALVES: When the needle (dotted) remains steady at a normal vacuum but occasionally flicks (sharp, fast movement)
down and back about 13 kPa (4 in-Hg), one or more valves may be sticking.
6. BURNED OR BENT VALVES: A regular, evenly-spaced, downscale flicking of the needle indicates one or more burned or damaged valves. Insufficient hydraulic valve tappet or hydraulic lash adjuster clearance will also cause this reaction.
7. POOR VALVE SEATING: A small but regular downscale flicking can mean one or more valves are not seating correctly.
8. WORN VALVE GUIDES: When the needle oscillates over about a 13 kPa (4 in-Hg) range at idle speed, the valve guides could beworn. As engine speed increases, the needle will become steady if guides are responsible.
9. WEAK VALVE SPRINGS: When the needle oscillation becomes more violent as engine RPM is increased, weak valve springs are indicated. The reading at idle could be relatively steady.
10. LATE VALVE TIMING: A steady but low reading could be caused by 10. late valve timing
11. IGNITION TIMING RETARDING: Retarded ignition timing will produce a steady but somewhat low reading.
12. INSUFFICIENT SPARK PLUG GAP: When spark plugs are gapped too close, a regular, small pulsation of the needle can occur.
13. INTAKE LEAK: A low, steady reading can be caused by an intake manifold or throttle body gasket leak.
14. BLOWN HEAD GASKET: A regular drop of fair magnitude can be caused by a blown head gasket or warped cylinder head to cylinder block surface.
15. RESTRICTED EXHAUST SYSTEM: When the engine is first started and is idled, the reading may be normal, but as the engine rpm
is increased, the back pressure caused by a clogged muffler, kinked tail pipe or other concerns will cause the needle to slowly drop to 0 kPa (0 in-Hg). The needle then may slowly rise. Excessive exhaust clogging will cause the needle to drop to a low point even if the engine is only idling.

When vacuum leaks are indicated, search out and correct the cause. Excess air leaking into the system will upset the fuel mixture and cause
concerns such as rough idle, missing on acceleration or burned valves. If the leak exists in an accessory such as the power brake booster,
the unit will not function correctly. Always repair vacuum leaks.
Прикачени файлове:

X-type, 3.0, 2007
Citroen C-zero 2013
Toyota Rav4 1996
Peugeot 206 2004
Peugeot 206 2005

Последна промяна: 03 Апр 2018 08:07 от kikivc.
Администраторите са забранили публикуването за гости.

#18354 03 Апр 2018 09:59 Тест на вакум системата описание

ИЗКЛЮЧЕН

Профи

jaguar x type 3.0

Мнения: 364

Благодарности 11

Карма: 2

Аз го копирах и преведох с гугъл преводач.

Всмукателен тест за всмукателния колектор
Привеждане на двигателя до нормална работна температура. Свържете вакуум-манометър или еквивалент на всмукателния колектор. Пуснете двигателя на
посочена скорост на празен ход.
Вакуумният манометър трябва да отчита между 51-74 kPa (15-22 in-Hg) в зависимост от състоянието на двигателя и височината, при която изпитването е
извършва. Извадете 4.0193 kPa (1 in-Hg) от указаното четене за всеки 304.8 m (1.000 фута) надморска височина.
Отчитането трябва да е стабилно. Ако е необходимо, регулирайте регулатора на амортисьорите (където се използва), ако иглата бързо се движи. Регулирайте
амортисьор, докато иглата се движи лесно, без прекомерен флатер.
Тълкуване на показанията за вакуума
Внимателното проучване на показанието на вакуума, докато двигателят е на празен ход, ще ви помогне да установите проблемни зони. Винаги провеждайте други подходящи
преди да стигне до окончателно решение за диагностика. Вакуумните четения, макар и полезни, трябва да се интерпретират внимателно.
Повечето вакуумни датчици имат нормална лента, означена на лицевата страна на габарита.
По-долу са показанията на потенциалните габарити. Някои са нормални; други трябва да бъдат проучени допълнително.

1. НОРМАЛНО ЧЕТЕНЕ: Игла между 51-74 kPa (15-22 in-Hg) и задържане стабилно.
2. НОРМАЛНО ЧЕТЕНЕ ПО ВРЕМЕ НА БЪРЗО АКЛЕРАЦИЯ: Когато двигателят се ускори бързо (пунктирана игла), иглата ще падне
до ниска (не нула) четене. Когато дроселът е изведен внезапно, иглата ще се върне нагоре до нормална фигура.
3. НОРМАЛНО ЗА ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА ВЪЗГЛАВНИЯ ВЪЗГЛАВНИК С ВИСОКА ВЪЗНАГРАЖДАВАНЕ: Иглата ще регистрира по-малко от 51 kPa (15 in-Hg), но ще бъде
относително устойчиви. Някои колебания са нормални.
4. РАБОТНИ ВРЪЗКИ ИЛИ МАЛКО МАСЛО: Когато двигателят се ускори (пунктирана игла), иглата пада до 0 kPa (0 in-Hg). върху
забавянето, иглата леко надвишава 74 kPa (22 in-Hg).
5. СТЪКЛЕНИ ВЕНТИЛИ: Когато иглата (пунктирана) остава стабилна при нормален вакуум, но понякога се движи (рязко, бързо движение)
надолу и назад около 13 kPa (4 in-Hg), може да се залепят един или повече клапани.
6. ОГЛЕДАЛНИ ИЛИ ОГЛЕДАЛНИ ВЕНТИЛИ: Правилното равномерно движение надолу на иглата показва едно или повече изгорени или повредени клапани. Недостатъчната хидравлична клапичка или хидравличният клирънс на регулатора ще предизвикат и тази реакция.
7. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Малко, но редовно понижаване на скоростта може да означава, че един или повече клапани не се намират правилно.
8. РЪКОВОДСТВА ЗА РАБОТНИ ВЕНТИЛИ: Когато иглата се колебае на около 13 kPa (4 in-Hg) диапазон при празен ход, водачите на клапаните могат да се използват. С увеличаването на скоростта на двигателя иглата ще стане стабилна, ако водачите са отговорни.
9. СРЕДНИ ВРЪЗКИ НА ВЕНТИЛАЦИЯТА: Когато трептенето на иглата става по-насилващо при увеличаване на оборотите на двигателя, се показват слаби клапи. Отчитането на празен ход може да бъде сравнително стабилно.
10. ВРЕМЕ НА СЛЕДВАЩАТА ВЕНТИЛАЦИЯ: Постоянно, но ниско показание може да бъде причинено от 10-та по-късна настройка на клапана
11. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ВРЕМЕ НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ: Забавеното време за запалване ще доведе до постоянно, но донякъде ниско отчитане.
12. НЕПОСРЕДСТВЕНА СКОРОСТ НА ПЛЪЗГАНЕ: Когато свещите се затварят твърде близо, може да се случи редовно, малко пулсиране на иглата.
13. НАЛЯГАНЕ НА НАЛЯГАНЕ: Ниско, постоянно отчитане може да се дължи на изтичане на уплътнения на всмукателния колектор или на уплътнението.
14. ГРУНД НА БУТИЛКАТА: Обикновена капка сравнителна величина може да бъде причинена от уплътнена глава или раздробена цилиндрова глава до повърхността на блока на цилиндрите.
15. ОГРАНИЧЕНА СИСТЕМА ЗА ИЗПУСКАНЕ: Когато двигателят е стартиран за първи път и е спрян, показанието може да е нормално, но при оборотите на двигателя
се увеличава, обратното налягане, причинено от запушена ауспух, наклонена тръба или други опасения, ще доведе до постепенно спадане на иглата до 0 kPa (0 in-Hg). След това иглата може да се покачи бавно. Прекомерното запушване на отработените газове ще доведе до спадане на иглата до ниска точка дори ако двигателят е само на празен ход.

Когато се показват вакуумни течове, търсете и коригирайте причината. Прекаленото изтичане на въздух в системата ще разстрои горивната смес и ще предизвика
опасения като груба празен ход, липсващи при ускорение или изгорени клапани. Ако течът е налице в принадлежности като усилвателната спирачка,
устройството няма да функционира правилно. Винаги ремонтирайте вакуумни течове.
Последна промяна: 03 Апр 2018 10:06 от стефан .
Администраторите са забранили публикуването за гости.

#18355 03 Апр 2018 11:52 Тест на вакум системата описание

ИЗКЛЮЧЕН

Профи

Мнения: 913

Благодарности 26

Карма: 1

Както винаги Калин е пуснал нещо много полезно! А другият колега си е направил труда да ни го преведе.
Както Луко казваше навремето-почти всички проблеми на тези коли идват от вакуумите.

JAGUAR XJ 3.5 2004

Администраторите са забранили публикуването за гости.

#18356 03 Апр 2018 18:04 Тест на вакум системата описание

ИЗКЛЮЧЕН

Профи

X-Type 2.5 V6

Мнения: 708

Благодарности 61

Карма: 6

Сравнявайки ги с преводът,препоръчвам горещо да не се чете :laugh: .Доста подвеждащо и на места неразбираемо е!

Отчитането трябва да е стабилно. Ако е необходимо, регулирайте регулатора на амортисьорите (където се използва), ако иглата бързо се движи. Регулирайте
амортисьор, докато иглата се движи лесно, без прекомерен флатер.
Тълкуване на показанията за вакуума
Внимателното проучване на показанието на вакуума, докато двигателят е на празен ход, ще ви помогне да установите проблемни зони. Винаги провеждайте други подходящи
преди да стигне до окончателно решение за диагностика. Вакуумните четения, макар и полезни, трябва да се интерпретират внимателно.
Повечето вакуумни датчици имат нормална лента, означена на лицевата страна на габарита.
По-долу са показанията на потенциалните габарити. Някои са нормални; други трябва да бъдат проучени допълнител

амортисьори,габарити........въобще мазало ;)
Последна промяна: 03 Апр 2018 18:10 от emci74.
Администраторите са забранили публикуването за гости.

#18359 06 Апр 2018 04:04 Тест на вакум системата описание

ИЗКЛЮЧЕН

Новобранец

Мнения: 8

Карма: 0

Колега kikivc, дали го имаш този мануал на пдф файл и ако да, дали ще ти е удобно да ми го изпратиш?
Администраторите са забранили публикуването за гости.

#18361 06 Апр 2018 07:21 Тест на вакум системата описание

ИЗКЛЮЧЕН

Профи

jaguar x type 3.0

Мнения: 364

Благодарности 11

Карма: 2

stefataaaa писа:
Колега kikivc, дали го имаш този мануал на пдф файл и ако да, дали ще ти е удобно да ми го изпратиш?


Прикаченият файл X400_02_P_DTC_OBD_II_R4.pdf не е намерен

Администраторите са забранили публикуването за гости.

#18362 06 Апр 2018 08:31 Тест на вакум системата описание

ИЗКЛЮЧЕН

Новобранец

Мнения: 8

Карма: 0

Тази част е само за грешките адаш, не целия мануал, макър че и тази част я търся от доста време и ще ми е от голяма полза. Благодаря!
Администраторите са забранили публикуването за гости.

#18364 06 Апр 2018 11:24 Тест на вакум системата описание

ИЗКЛЮЧЕН

Профи

Мнения: 228

Благодарности 14

Карма: 1

X-type, 3.0, 2007
Citroen C-zero 2013
Toyota Rav4 1996
Peugeot 206 2004
Peugeot 206 2005

Администраторите са забранили публикуването за гости.

#18365 06 Апр 2018 12:16 Тест на вакум системата описание

ИЗКЛЮЧЕН

Новобранец

Мнения: 8

Карма: 0

Баш тва ми трябваше, бая го търсих ама нещо го намерих само да се чете в интернет, без да мога да го сваля. Благодаря много.
Администраторите са забранили публикуването за гости.
  • Страница:
  • 1

Време за създаване на страницата: 0.214 секунди

Реклама от Google